Wi-Fi
Huawei EC 5321

USB-
Huawei EC 306


Lenovo A330E