Huawei

до 14,7 Мбит/сек

3G USB-модем Huawei EC 306

до 3,1 Мбит/сек

3G USB-модем Huawei EC 176